اگه چیزی قراره به من بگی و خیلی وقته  تو دلت مونده بیا بم بگو 

احتمالش زیاده ناراحت شم ولی اصلا مهم نیست چون طبیعیه . در عوضش خودم و خودتو راحت میکنی و میتونیم به زندگی عادیمون برسیم