بوف کور

من نمیدونم تو این وضع ناامید و حال خراب من کدوم ابلهی گفت برو بوف کور بخون !

کاری به این ندارم که شاهکاره یا نه چون کلا در حدی نیستم که بخوام همچین چیزی بگم ولی میتونم بگم که فوق العاده مریض و جالبه.

همین.