از اینکه با من حرف نمیزنین خفه نمیشین؟  

اوف بر شما :(