گفتم اگه طبق برنامه پیش نرفتم میام میگم؟

اصلا طبقش پیش نرفتم . حتی انقد 👌