هر روزی که طبق برنامه پیش نرفتم میام اینجا ذکرش میکنم تا همه بفهمن ارادم چقدر آبکیه