امروز دختره ازم پرسید کلاس چندمی...

4 سال ازم کوچیکتر بود...

 پرسید کلاس چندمی...

کلاس چندمی..

چندمی...