اگه کسی ساکن قمه و دنیای کتاب صفاییه رو رفته میشه بگه سر زدن بش می ارزه یا نه؟

ینی میشه به عنوان مرجع در نظرش گرفت؟

یه چند تا کتاب میخوام بخرم کتابفروشی نزدیک تریم دور و برم نیست

میخوام ببینم اگه چرت و پرت داره یا همش کتابای کودک و مذهبین این همه راه تو گرما پا نشم برم 

دیگه فوقش مجبور میشم اینترنتی سفارش بدم 👣