هیچی بدتر از یه کتاب boring با یه ترجمه ی چرت نیست