ینی اگه من فقط یخورده رومنس دوست داشتم میدونید چقدر انتخابام برام راحت تر میشد؟ :/

This cruel world...