من دیگه تحمل ندارم 

بیاید بریم اسکاتلند زندگی کنیم :(