مامان بیچاره ی من یه تصویر فرشته واری از من توی ذهنش داره که هنوز توی ده سالگیم گیر کرده
نمیدونم چرا نمیخواد قبول کنه من دیگه اون موجود معصوم گوگول و پاک نیستم ( البته اون موقع هم همچین نبودم :/ )
نمیخوام تصوراتشو خراب کنم ولی خب کاراش داره اعصابمو خرد میکنه واقعا...