فکر کنم دارم به یه جاهایی میرسم

از این باتلاق لعنتی دربیام...