وقتی ده خط مینویسم بعد طرف جواب نمیده واقعا بم بر میخوره

ینی واقعا نمیتونه هیچی بگه؟

حتی اگه خوشش نیاد و یا مخالف باشه دوست دارم که بم بگه. نه اینکه لال شه

آه خدایا...