احساس میکنم دارم توی یه جزیره دور افتاده زندگی میکنم

کاملا جدا شدم از همه چی...