مامان داره میره کربلا و خب البته با بابا و مشکات

تا امشب مشکلی نبود ولی وقتی خداحافظی کردیم دیگه دوست نداشتم برن...