نویسنده کتاب یهودیه بعد میان مثلا کتابو نقد میکنن میگن"  سراسر این کتاب پر از نشانه های یهود و نماد های کفر امیز است و blah blah blah..."

یا یارو اصن خدا و پیغمبر سرش نمیشه میاد از مفهوم فیلمش ایراد میگیرن

اخه ابله توقع چی داری؟میخوای بیان برات از حق بودن اسلام بگن؟