فردا میاد و چیز خنده دار اینه که نمیخوام بیاد

دیگه خلوتی ندارم و نمیتونم کتاب بخونم

و خنده دار تر اینه که من تا قبل اومدنش میخواستم یکی باشه که باهاش وقت بگذرونم...

عاه من هنوز فکرم پیش اون دخترک کیوته...