جدی جدی دارم به انصراف فکر میکنم

نمیخوام ولی نمیتونم