قبلنا میگفتم برگشتن به عقب ترسناکه چون معلوم نیست اگه ادم گذشترو تغییر بده چی به سر الانش میاد

ولی الان میگم اگه برگردم عقب همه چیو عوض میکنم همه چی .نمیزارم کار به اینجا بکشه...