فکر کن یه چهار سال دیگه به اندازه ی چهار سال دبیرستان رو باید تحمل کنم و تازه ممکنه دوباره به گندی همون چهار سال باشه