رفتم دکتر میگه چه جوری زنده ای.فشارت به زور به 6 میرسه !