اخه کی رو دیدین از ریاضی بدش بیاد بعد از همون اول تا اخر باید باهاش سر و کله بزنه؟ 

دلم کن عه :(