ینی کدوم یکی از اون رشته هایی که دوست ندارم رو توی یکی از اون دانشگاه هایی که دوست ندارم قبول میشم؟