چرا این مترجما انقدر بی نمک بازی درمیارن؟

مثل ادم ترجمتو بکن دیگه. این خوشمزه بازیا چیه وسطش در میاری