آه خدای من

فقط اونجا که یه جمله میپرونی و بعدش دیگه نمیدونی چجوری باید بحثو ادامه بدی مخصوصا اینکه طرف مقابل ازت بزرگتر باشه