چهار سال باید تحمل کنم
تحمل کنم
تحمل کنم
تحمل کنم
فقط چهار سال ناقابل