احتمالا بتونم انتخاب کنم

ولی میدونم اون چیزی نیست که میخوام