سر یه دو راهی وحشتناک موندم و خب جوریم نیست که بتونم راحت تصمیم بگیرم.الکی که نیست

مامانم داره شرایطو سخت تر میکنه.نه فقط اون بلکه همه ی اونایی که دور و برمم

ممکنه دست خودشون نباشه ولی باید بفهمن که اینجوری فقط حال منو بدتر میکنن.من نمیخوام اینجوری باهام رفتار کنن