خب من دیگه کاری نمیتونم بکنم

بهتره ولش کنم و وانمود کنم که از اول وجود نداشت

اینجوری بهتره