زنه زنگ زده که فامیل در اومدیم میخوایم بیایم

مامانمم ادرس خونرو داده !

بش میگم برای چی دادی؟ 

میگه ما که نمیخوایم تو رو بدیم.حالا فامیل در اومدیم میخوام بیان که بیشتر اشنا شن.فکر کن مهمونن !

دفعه ی قبلم همین کارو کرد.بدون اینکه به من بگه به زنه گفت بیان

منم از کلاس اومده بودم کلی خسته بودم :(

اونوقت عصبانی میشم میگه چرا اینجوری میکنی...