این مانگاهایی که چند صد ساله ادامه دارن....د چرا اخه؟ 

فرض کن مثلا 15 سالگی یه مانگا رو شروع میکنی بعد سی سالت میشه هنوز ادامه داره :|

تو میمیری اون هنوز ادامه داره

چهل نسل بعد تو میان هنوز ادامه داره

چرا اخه اینکارو میکنن؟ :(

به ما رحم کنید :((