اگه یه چیز توی گذشته تغییر کنه وضع الان چه جوری میشه؟