فکر میکردم کنکور رو که بدن حالشون خوب میشه

ولی ظاهرا بدتر شد :|