اینکه از کل دنیا متنفر باشی اصلا چیز جذابی نیست و پز دادن هم نمیخواد

برو روی خودت کار 

از جمله خودم...