خب اگه دوست داری همینجوری فاصلتو بیشتر کن

من خسته شدم از اینکه دنبالت بیام