میفهمید امروز 31 خرداده؟

میفهمید دو هفته دیگه کنکوره؟

میفهمید من هیچی نخوندم؟

میفهمید کلی چیز مونده که بخونم؟

میفهمید من الان چه حالی دارممممم؟؟؟؟!

خدایا *جامه دران و اشک ریزان دور میشود*