من جدا دلم یه داداش بزرگتر میخواد :(

از اون خوباش

نه این نر خرای چلمن

داداش :((