میخوام بغلش کنم ببوسمش نازش کنم موهاشو شونه کنم زخماشو ببندم بخوابونمش دوباده بغلش کنم بوش کنم

ولی چه فایده؟ واقعی نیست که....