مامان داره نفس میبینه 

یاد این اهنگه افتادم :  The Cranberries - Zombie

عاه چه لحن نکبت باری داره....


+الان ندارمش وگرنه اپلودش میکردم TvT