فردا میرم آزمون ببینم نخونده چقدر میرینم :|

کنکورم همین میشه دیگه.فقط احتمالا یخورده وضعم بهتر میشه :|