چه چیزی مرز های اخلاق رو تعیین میکنه؟

یه انسان از کجا میفهمه که چی خوبه چی بد؟