هنوز هر وقت carry me رو گوش میدم یاد اشی مشی میفتم :(