نمیدونم چرا احساس میکنم شما دو نفر در واقع یکی هستین...