بیا یه قولی بدیم

هر وقت اون کار احمقانه رو دوباره انجام دادم میام اینجا میگم

و خب یادم میمونه که چقدر احمقم و چقدر ارادم کمه

و یه تنبیهم بزارم هومم؟؟  😞