چیزی که میدونم اینه که به هیچ عنوان نمیتونم درس بخونم 

به هیییچپچچ عننواااانننن

18 خرداده و من هنوز اندر خم یک کوچه ام :(

تازه روابطم با کلاسای جمع بندیم بد شده.اشی مشی رو جلوی اون آموزشگاه پیدا کرده بودم :(

اه خدایا من ازاد نمیخوام ولی درسم نمیخونم

کاری بکن خب :(

من درسی بخوانم :(