من یه احمقم یه احمقم یه احمقم

چرا قبل از اینکه کاری رو بکنم فکر نمیکنم؟

من یه احمقم یه احمقم یه احمقم

من یه احمــــــقــــم