امروز فقط دوساعت درس خوندم

فقط دوساعت.فقط دوساعت لعنتی

همش خواب بودم.همش

چمه دقیقا؟ فکر میکنم خیلی مونده به کنکور که انقدر خیالم راحته؟ :|