من از اینکه یه ایرانیم بدم میاد

بهش افتخار نمیکنم

هر کی هر چی دوست داره بگه.ولی من دوست نداشتم اینجا به دنیا بیام و این ملیتم باشه