اخلاق عجیبی دارم که زندگی رو برام سخت کرده

کی میشه درست شم؟