هر روز کارایی میکنم که ابله تر و بچه تر به نظر بیام

و هر روز هم پشیمون میشم

و هر روز هم میخوام بمیرم

ولی بازم انجامشون میدم

عاه چرا من اینجوریم آخه؟ :(